Cafeco Việt Nam

Cafeco Việt Nam

Địa điểm

KCN Long Thành, Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Ý

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2007

Phạm vi công việc

Thiết kế