Công trình đã thi công năm 2017

Nhà xưởng xây sẵn 57
Nhà xưởng xây sẵn 54
Nhà máy Taiyo Nisshin
Nhà máy First Solar Giai đoạn 2
Nhà Liên kế Lô S3 - KDC An Hòa 2
Công trình Bút bi Thiên Long
Haid Feed – Giai đoạn 2