Công trình đã thi công năm 2021

XÂY MỚI NHÀ XƯỞNG FU SHENG – GIAI ĐOẠN 2
KHU R8AB - ECOLAKES - 09 CĂN SHOPHOUSES
KHU R8AB - ECOLAKES - 90 CĂN