Nhà Máy CP Bình Dương

Nhà Máy CP Bình Dương

Địa điểm

KCN Mỹ Phước II - Bình Dương

Giá trị hợp đồng

3,959,375 USD

Chủ đầu tư

CP Group Thái Lan

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2009

Phạm vi công việc

Xây Dựng