Nhà máy Liwayway Snack Bắc Ninh

Nhà máy Liwayway Snack Bắc Ninh

Địa điểm

KCN Quế Võ - Bắc Ninh

Giá trị hợp đồng

54 tỷ VNĐ

Chủ đầu tư

Phi-lip-pin

Ngày khởi công

2006

Ngày hoàn thành

26/07/2007

Phạm vi công việc

Xây Dựng

Công trình: Nhà máy Liwayway Snack Bắc Ninh
Địa Điểm: KCN Quế Võ - Bắc Ninh
Quốc Tịch Chủ Đầu Tư: Philippin
Sản Phẩm: Thực phẩm
Giá Trị Công Trình: 54.000.000.000 VNĐ
Hoàn Thành: 26/07/2007