Nhà máy Yupoong Việt Nam

Nhà máy Yupoong Việt Nam

Địa điểm

KCN Amata - Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

1,984,211 USD

Chủ đầu tư

Yupoong - Korea

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2003

Phạm vi công việc

Xây Dựng