Thông tin công trình

Khởi công công trình GreenFeed Đồng Nai

Tên công trình: GreenFeed Đồng Nai
Địa điểm: Đồng Nai
Ngày khởi công: 09/09/2010
Ngày hoàn thành: 2011