Giới thiệu

Sơ Đồ Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức

A/ Hội đồng Quản trị:
1.    Ông Trương Minh Hoàng: Chủ tịch HĐQT
2.    Ông Nguyễn Vĩnh Phú: Phó Chủ tịch HĐQT
3.    Ông Trần Thanh Xuân:Thành viên HĐQT
4.    Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như: Thành viên HĐQT
5.    Ông Nguyễn Ngọc Được: Thành viên HĐQT


B/ Ban Kiểm soát:
1.    Bà Nguyễn Thị Anh Thư : Trưởng Ban kiểm soát
C/ Bộ máy quản lý:
1.    Ban Tổng giám đốc:

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ 

Năm CT

 Ông Trần Thanh Xuân

 Tổng Giám đốc

1978

ThS, Kỹ sư xây dựng

01/2006

 

2.   Các Phòng/Ban:

 

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Trình độ 

 Năm CT

Bà Dương Vũ Lan Hương

Trưởng phòng Dự thầu

1979

Kỹ sư cầu đường

07/2002

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Trưởng phòng Hành chính

1984

Cử nhân Kinh tế

01/2017

Ông Nguyễn Thanh Duy

Trưởng phòng Thi công

1978

Kỹ sư Xây dựng

07/2003

Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Trưởng phòng Kế toán

1985

Cử nhân Kế toán

08/2008

Ông Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng Thiết kế

1968

Kiến trúc sư

03/1995

Ông Phạm Ngọc Đạo

Phó phòng Thiết kế

1976

Kiến trúc sư

07/2002

 

 
3. Sơ Đồ Tổ Chức: