Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

A/ Hội đồng Quản trị:
1.    Ông Trương Minh Hoàng: Chủ tịch HĐQT
2.    Ông Nguyễn Vĩnh Phú: Phó Chủ tịch HĐQT
3.    Ông Trần Thanh Xuân:Thành viên HĐQT
4.    Ông Lưu Mạnh Cường: Thành viên HĐQT
5.    Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như: Thành viên HĐQT
B/ Ban Kiểm soát:
1.    Bà Nguyễn Thị Anh Thư : Trưởng Ban kiểm soát
C/ Bộ máy quản lý:
1.    Ban Tổng giám đốc:

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Học vị

Trình độ CM

Tham gia CT

Ông Trương Minh Hoàng

Tổng Giám đốc

1961

Thạc sĩ

Kỹ sư xây dựng

03/1983

Ông Phạm Đình Bá

Phó TGĐ

1960

Kỹ sư

Kỹ sư xây dựng

03/1995

Ông Trần Thanh Xuân

Phó TGĐ

1978

Thạc sĩ

Kỹ sư xây dựng

01/2006

Ông Phan Trọng Thiện

Phó TGĐ

1967

Kỹ sư

Kỹ sư xây dựng

11/2005

 

2.   Các Phòng/Ban:

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Năm sinh

Trình độ CM

Tham gia CT

Bà Dương Vũ Lan Hương

Trưởng phòng

P. Dự thầu

1979

KS cầu đường

07/2002

Ông Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng

P.Thiết kế

1968

Kiến trúc sư

03/1995

Ông Phạm Ngọc Đạo

Phó phòng

P.Thiết kế

1976

Kiến trúc sư

07/2002

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Trưởng phòng

P.Hành chính

1984

CN Kinh tế

01/2017

Ông Nguyễn Thanh Duy

Trưởng phòng 

P. Thi công

1978

Kỹ Sư Xây dựng

07/2003

Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Trưởng phòng - Kế toán trưởng

P. Kế toán

1985

CN Kế toán

08/2008

 

3. Sơ Đồ Tổ Chức: