Vibest

Vibest

Địa điểm

KCN AMATA, Đồng Nai

Giá trị hợp đồng

Chủ đầu tư

Malaysia, Vibest Viet Nam

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2007

Phạm vi công việc

Kiến trúc, kết cấu, hạ tầng