Viet Hoa Electronic Factory

Viet Hoa Electronic Factory

Địa điểm

Hoa Khanh IZ - Da Nang City

Giá trị hợp đồng

1,540,813 USD

Chủ đầu tư

Viet Hoa - Taiwan

Ngày khởi công

Ngày hoàn thành

2005

Phạm vi công việc

Building works